Hotel Strand, List/Sylt
Architekt: iga-Haus, Flensburg